Εγγραφή επιτυχόντων από κατατακτήριες εξετάσεις

Η εγγραφή των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις

θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

από 3 έως 7 Φεβρουαρίου 2020

και ώρες 11:00 - 13:00,

εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (Δείτε την αίτηση εδώ)
 2. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
 4. Έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή (Δείτε το έντυπο εδώ)
 5. Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Δείτε το έντυπο εδώ)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 πρέπει να επικυρωθούν από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.

Μετά την εγγραφή τους, οι κατατασσόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους κατά τη περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

Το εξάμηνο κατάταξης είναι το Β, ενώ από το Α εξάμηνο οι κατατασσόμενοι οφείλουν τα εξής μαθήματα:

 1. Εκκλησιαστική μουσική Ι
 2. Μουσική και τεχνολογία
 3. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
 4. Ιστορία της δυτικής μουσικής Ι
 5. Ξένη γλώσσα Ι

Όσοι φοιτητές επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα που έχουν διδαχθεί στο Τμήμα προέλευσης, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, επισυνάπτοντας:

 1. Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα προέλευσης
 2. Αναλυτικό οδηγό σπουδών του Τμήματος προέλευσης
 3. Πίνακας όπου σημειώνονται ευκρινώς τα εκατέρωθεν αντιστοιχιζόμενα μαθήματα, με τους κωδικούς και τις διδακτικές μονάδες τους.

Η έναρξη μαθημάτων για τους κατατασσόμενους φοιτητές θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2020.

 
ΕλληνικάEnglish