Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ)

Φιλοσοφία 

Το Εργαστήριο (ΦΕΚ ίδρυσης 281, τ. Β΄, 11/02/2016), έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο των ελληνικών λαϊκών μουσικών παραδόσεων οι οποίες περιλαμβάνουν το ρεμπέτικο και αστικό λαϊκό τραγούδι, τις μουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου, την λαϊκότροπη νεοελληνική μουσική και τα σύγχρονα ρεύματα, καθώς και τις εκφράσεις της λόγιας νεοελληνικής μουσικής.

Στη βάση του Εργαστηρίου βρίσκεται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο όχι μόνο στηρίζει την δραστηριότητά του, αλλά και γίνεται ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενσωματώνοντας όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτή, και μάλιστα στην ψηφιακή τους μορφή. Η συγκρότηση και η λειτουργία του Αρχείου περιγράφονται στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

1) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πεδίο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στους ως άνω τομείς,

2) η συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ακαδημαϊκή−καλλιτεχνική κινητικότητα,

3) η διενέργεια υλοποίησης διδακτορικών διατριβών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα Έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής,

4) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εκπονούν προγράμματα πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

5) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

6) η υλοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων, εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις λαϊκές παραδόσεις του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Απώτερος στόχος, πέραν του στενά ακαδημαϊκού, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια ενός ευρύτερου κοινού, και μάλιστα κοινωνικών ομάδων που είναι λιγότερο μυημένες στον αισθητικό προβληματισμό και περισσότερο εθισμένες στη μαζική κουλτούρα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται ως εξής:

• Προαγωγή της έρευνας σε κάθε τομέα χωριστά, προς όφελος των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με αυτά.

• Συντονισμός των υφιστάμενων «κυττάρων» έρευνας και παιδαγωγικής πρακτικής που οργανώνονται γύρω από τα μαθήματα, είτε με την στενή έννοια της διδακτικής πράξης, είτε με την ευρύτερη, της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των διδασκόντων.

• ∆ιεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων διαλέξεων, παραστάσεων, προβολών, εκθέσεων, εκδόσεων, καλλιτεχνικών «κατασκηνώσεων» (residences d'artistes).

• Αξιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ) το οποίο αποτελεί βάση του Εργαστηρίου, καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.

• Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων με στόχο την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού.

• Παραγωγή προϊόντων πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με την αξιοποίηση του εξοπλισμού του Τμήματος (στούντιο ηχογράφησης, ηλεκτρονικός και ψηφιακός εξοπλισμός κ.λπ.). Για τις εκδόσεις του Εργαστηρίου βλ. ενότητα Εκδόσεις στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

 

Οργάνωση

Το ΕΨΕΤΕΜ αποτελείται από τις εξής επιμέρους ομάδες εργασίας:

  1. Ερευνητική ομάδα ψηφιακού αρχείου

Κοκκώνης Γιώργος (μέλος ΔΕΠ, μουσικολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Ορδουλίδης Νίκος (Πανεπιστημιακός υπότροφος, μουσικολόγος)

  1. Ερευνητική ομάδα για το ρεμπέτικο & αστικό λαϊκό τραγούδι

Κοκκώνης Γιώργος (μέλος ΔΕΠ, μουσικολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Μυστακίδης Δημήτρης (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Ορδουλίδης Νίκος (Πανεπιστημιακός υπότροφος, μουσικολόγος)

Κούνας Σπήλιος (υποψήφιος διδάκτωρ, μουσικολόγος)

  1. Ερευνητική ομάδα για τις μουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου

Κοκκώνης Γιώργος (μέλος ΔΕΠ, μουσικολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Παύλου Λευτέρης (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

  1. Ερευνητική ομάδα για τη λόγια νεοελληνική μουσική

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Ζουμπούλη Μαρία (μέλος ΔΕΠ, ιστορικός αισθητικών θεωριών)

  1. Ερευνητική ομάδα για τη λαϊκότροπη νεοελληνική μουσική

Κοκκώνης Γιώργος (μέλος ΔΕΠ, μουσικολόγος)

Ζουμπούλη Μαρία (μέλος ΔΕΠ, ιστορικός αισθητικών θεωριών)

Τσαρδάκας Απόστολος (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Μυστακίδης Δημήτρης (μέλος ΕΔΙΠ, μουσικός)

Ορδουλίδης Νίκος (Πανεπιστημιακός υπότροφος, μουσικολόγος)

 

Επιστημονικά υπεύθυνος για την λειτουργία του ΕΨΕΤΕΜ είναι ο μουσικολόγος Γ. Κοκκώνης.

 

Υποδομές

Το ΕΨΕΤΕΜ εδράζεται κυρίως στον χώρο του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και αξιοποιεί την υφιστάμενη χωροταξική, υλικοτεχνική και έμψυχη υποδομή του, της οποίας άλλωστε διασφαλίζει την τροφοδότηση και λειτουργία, είτε με τακτικούς είτε με έκτακτους πόρους. Ανάλογα με τις κατά περίσταση ανάγκες αξιοποιεί επίσης

-       Την υποδομή του studio ηχογράφησης του Τμήματος ΛΠΜ,

-       Τον εξοπλισμό των αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΛΠΜ.

 

Οικονομικοί πόροι

Το ΕΨΕΤΕΜ χρηματοδοτείται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και μέσω των παντοιοτρόπως επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

Είναι δυνατόν επίσης να δέχεται την επιδότηση ή συνδρομή των εκάστοτε ακαδημαϊκών ή άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 
ΕλληνικάEnglish